Gedragscode

 

 1. INLEIDING

 

Deze Gedragscode (de “Code of Conduct, (Code)”) is van toepassing op alle werknemers die werken voor Elect B.V. De Code is in beginsel ook van toepassing op uitzendkrachten en mensen die op contractbasis binnen Elect B.V. werkzaam zijn.

 

 1. DOEL

 

Het doel van de Code is om algemeen aanvaardbaar gedrag binnen Elect B.V. te definiëren. De Code is bedoeld om ervoor te zorgen dat Elect B.V. en haar medewerkers hun activiteiten op een eerlijke en transparante manier en met de hoogste integriteit uitvoeren, in overeenstemming met de beste belangen van Elect B.V..

De Code biedt richtlijnen aan Elect B.V. en haar medewerkers bij hun besluitvormingsproces en acties en wordt ondersteund door aanvullende beleidslijnen en procedures die de activiteiten van Elect B.V. regelen.

 

De volgende onderwerpen zijn opgenomen

 

 • GEDRAGSSTANDAARD
 • PERSONEEL & ORGANISATIE
 • INTEGRITEIT
 • WET & REGELGEVING
 • BEDRIJFSGOED
 • VEILIGHEID & MILIEU
 • BELANGENCONFLICTEN
 • VERTROUWELIJKE INFORMATIE
 • NALEVING EN TOEZICHT OP DE COC

 

 

 1. GEDRAGSSTANDAARD

 

Bij Elect B.V. is het handelen in overeenstemming met onze waarden een essentieel onderdeel van een verantwoorde bedrijfsvoering. Elect B.V. zal al haar bedrijfsactiviteiten eerlijk, integer en open uitvoeren en opereert als een open transparante onderneming.

Niet-naleving van de bepalingen van deze Code kan leiden tot interne disciplinaire maatregelen, inclusief maar niet beperkt tot ontslag en administratieve sancties.

 

 

 1. PERSONEEL & ORGANISATIE

 

 • Waarde toevoegen doen medewerkers niet zo zeer vanuit een functie, maar meer vanuit hun rol en toewijding aan de organisatie en zelfvoldoening. Goed het vak uitvoeren is belangrijk, maar een vakman of –vrouw wordt professional als vakmanschap waarde toevoegt aan onze organisatie. Ons uitgangspunt is: Iedereen heeft talenten. Door medewerkers uit te dagen op hun talenten, wordt onze organisatie aantrekkelijker en efficiënter. Door het denken in en het praten over de rol van medewerkers en hun toegevoegde waarde geven we meer aandacht aan het benutten en ontwikkelen van talent. Het leveren van toegevoegde waarde is overigens geen éénrichtingsverkeer vinden wij. Medewerkers mogen net zo goed op de toegevoegde waarde van de organisatie rekenen als andersom.
 • Een gezonde medewerker levert een betere bijdrage aan zijn privé en werk. Gezondheid, vitaliteit en een goede werk-privé balans omvatten een omvangrijk pakket van aspecten die we samenbrengen in een gezondheidsmanagementbeleid. Daarbij ligt de focus niet langer alleen op de zieke medewerker met alle wettelijke verplichtingen maar richten we ons vooral op vitaliteit, mentale veerkracht en preventie. We richten ons hiermee ook op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en ons verantwoordelijkheidsgevoel vanuit goed werkgeverschap. In een jaarlijks ontwikkelgesprek met onze medewerkers wordt tevens een medische onderzoek (PAGO) aangeboden.

Daarnaast is er een interne schriftelijke klachtenprocedure voor arbeid gerelateerde psychosociale druk(bijvoorbeeld agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie.

 

 • Dienstverband bij Elect is vrij gekozen. Er is geen gedwongen, gebonden of onvrijwillige gevangenisarbeid. Werknemers zijn niet verplicht om persoonlijke bezittingen of identiteitspapieren af te staan aan hun werkgever en zijn vrij om hun werkgever te verlaten volgens de wettelijke opzegtermijn.

 

 • Vrijheid van verenigen en het recht op collectieve handelingen. Werknemers hebben, zonder onderscheid, het recht om zich aan te sluiten bij een vakbond of er zelf één te vormen alsook zich te binden aan een collectieve arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft een open attitude t.o.v. de activiteiten van vakbonden. Werknemersvertegenwoordigers worden niet gediscrimineerd en zijn vrij hun vertegenwoordigingsfunctie uit te oefenen binnen de werkomgeving. Waar het recht op vrijheid van vereniging en collectief onderhandelen beperkt is door de wet, faciliteert de werkgever, zonder enig hinderen, het vormen van parallelle middelen voor onafhankelijke en vrij associatie en collectief onderhandelen.

 

 • Er zal geen werking van kinderarbeid plaatsvinden. Bedrijven zullen deelnemen, bijdragen of helpen ontwikkelen aan beleid en programma’s die de overgang voorzien van elk kind dat blijkt deel te nemen aan kinderarbeid naar een kwalitatieve educatieve instelling tot zij of hij niet langer als kind wordt aanschouwt; waarbij ‘kind’ en ‘kinderarbeid’ worden gedefinieerd in de bijlagen. Kinderen of jonge personen onder de 18 zullen niet ’s nachts of in gevaarlijke omstandigheden tewerkgesteld worden. Deze beleidsregels en procedures moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen van de relevante IAO-normen.

 

 

 1. INTEGRITEIT

 

 • Zakelijke integriteit Elect B.V. en haar medewerkers doen integer zaken in overeenstemming met goede zakelijke praktijken, in het bijzonder met betrekking tot de omgang met derden. Elke werknemer moet zijn gezond verstand gebruiken en elke omstandigheid vermijden die de letter of de geest van deze Code zou schenden.

 

 • Gedrag medewerkers Elect B.V. verwacht van haar medewerkers dat ze eerlijk, integer en met respect voor anderen werken. Zowel in de relaties met collega’s als in de omgang met leveranciers, klanten, professionele adviseurs, aandeelhouders, banken en andere derden dienen hoge normen van persoonlijk gedrag in acht te worden genomen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij verantwoordelijk zijn voor de prestaties en reputatie van Elect B.V. en dat zij elk gedrag vermijden dat de prestaties of reputatie van Elect B.V. zou kunnen schaden.

 

 

 • Integriteit in omgang met derden Elect B.V. erkent dat in de omgang met derden (bijvoorbeeld leveranciers, klanten en andere belanghebbenden) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en integriteit essentiële randvoorwaarden zijn. Elect B.V. zal daarbij altijd te goeder trouw handelen en van haar medewerkers verwachten dat zij zich onthouden van handelingen die deze randvoorwaarden kunnen schaden.

 

 • Integriteit in financiële verslaggeving De administratie en ondersteunende documenten van Elect B.V. moeten de aard van de onderliggende transacties nauwkeurig beschrijven en weerspiegelen. Elect B.V. moet in het algemeen voldoen aan: te allen tijde aanvaarde boekhoudregels en -procedures. Er mogen geen valse, kunstmatige of misleidende vermeldingen in zijn boeken of bescheiden worden gemaakt. Volledige informatie moet worden verstrekt aan de accountants van Elect B.V..

 

 

 1. NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING

 

 • Algemeen Elect B.V. en haar medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de wet- en regelgeving van de landen waarin Elect B.V. actief is. Werknemers dienen advies in te winnen bij twijfel over de juiste interpretatie of consequenties van wet- en regelgeving.

 

 • Concurrentie en antitrust Werknemers mogen geen informatie uitwisselen met concurrenten met betrekking tot kosten, prijsbeleid, voorwaarden van serviceaanbiedingen, keuze van leveranciers of enige andere informatie die in strijd is met toepasselijke concurrentie- of antitrustwetten.

 

 • Witwassen van geld Werknemers mogen zich niet bezighouden met het witwassen van geld, waarbij op illegale wijze verkregen geld via een legitiem bedrijf wordt doorgegeven om de ware bron te verbergen.

 

 • Overheidsonderzoeken en -onderzoeken Werknemers moeten volledig meewerken aan alle overheidsonderzoeken waarbij Elect B.V. betrokken is en mogen geen officiële procedure belemmeren, belemmeren of op ongepaste wijze beïnvloeden. Als een werknemer verneemt over een mogelijk overheidsonderzoek of een procedure buiten de normale bedrijfsvoering om, moet deze werknemer zijn manager onmiddellijk op de hoogte stellen.

 

 • Omkoping en corruptie Werknemers mogen geen steekpenningen, smeergeld, faciliterende of soortgelijke betalingen aanbieden, betalen, eisen of accepteren. Bovendien mogen werknemers geen gebruik maken van een derde partij om steekpenningen, smeergeld, faciliterende of soortgelijke betalingen te betalen of te accepteren.

 

 1. BEDRIJFSGOED

 

 • Verantwoord gebruik Van medewerkers wordt verwacht dat ze hoge normen van persoonlijk gedrag respecteren bij het gebruik van de middelen van Elect B.V.. Het persoonlijk gebruik van apparatuur (bijv. mobiele telefoons, bedrijfsauto’s en computers) die eigendom zijn van Elect B.V. wordt geaccepteerd op voorwaarde dat de apparatuur niet wordt misbruikt, dat de werknemer alle redelijke maatregelen neemt om diefstal van dergelijke apparatuur te voorkomen en de werknemer de vertrouwelijkheid van Bedrijfsinformatie. Van medewerkers wordt verwacht dat zij hun gezond verstand gebruiken om te bepalen wat een acceptabel niveau van persoonlijk gebruik is en op de hoogte zijn van de regels die gelden binnen Elect B.V.. Werknemers mogen geen mobiele telefoons, bedrijfsauto’s en computers en andere bedrijfseigendommen gebruiken voor (i) illegale activiteiten; (ii) ongepaste activiteiten die anderen kunnen beledigen of schadelijk kunnen zijn voor het bedrijf; en (iii) externe bedrijven of ander persoonlijk gewin.

 

 • Zakelijke documenten en financiële gegevens Werknemers moeten ervoor zorgen dat alle bedrijfsgegevens en rapporten worden bewaard, gepresenteerd en verwijderd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het lokale beleid voor het bewaren van gegevens, en mogen geen gegevens, documenten of ander object wijzigen, vernietigen of verbergen om de integriteit of beschikbaarheid ervan aantasten. Daarnaast moeten medewerkers financiële transacties goed, nauwkeurig en eerlijk en in de juiste boekhouding en boekhoudperiode vastleggen
 1. VEILIGHEID EN MILIEU

 

 • De veiligheid van de medewerkers is een grote zorg van Elect B.V.. Daarom wil Elect B.V. alle werknemers om veiligheids- of milieukwesties onmiddellijk onder de aandacht van het Compliance-aanbod of de Raad van Bestuur te brengen. Elect B.V. zet zich in voor het onderhouden en exploiteren van faciliteiten die onze mensen en fysieke hulpbronnen beschermen. Dit omvat het verstrekken en verplichten van beschermingsmiddelen en maatregelen. Elect B.V. dringt altijd aan op “safety first”.

 

 1. BELANGENCONFLICTEN

 

 • Algemeen Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij geen persoonlijke activiteiten en financiële belangen hebben die in strijd kunnen zijn met hun verantwoordelijkheid jegens Elect B.V., tenzij met toestemming van Elect B.V.. Werknemers mogen geen winst voor zichzelf of anderen nastreven door misbruik van hun functie. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden, omdat dit de integriteit en reputatie van Elect B.V. kan aantasten.

 

 • Externe tewerkstelling en andere activiteiten; Werknemers mogen deelnemen aan legitieme en wettige activiteiten buiten Elect B.V., inclusief externe tewerkstelling, op voorwaarde dat (i) dergelijke activiteiten de prestaties van de werknemer op het werk niet nadelig beïnvloeden, alleen buiten werkuren mogen worden uitgevoerd en niet anderszins in strijd is met zijn werk; en (ii) een dergelijke activiteit mag niet inhouden dat u in dienst bent van of zitting heeft in de raad van bestuur van een concurrent of leverancier. Als de werknemer als bestuurder of in de raad van toezicht van een organisatie met winstoogmerk fungeert, moet hij de activiteit bekendmaken en voorafgaande schriftelijke goedkeuring verkrijgen.

 

 

 1. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 

Alle zakelijke informatie met betrekking tot de bedrijven, eigendommen, aandeelhouders, bedrijfsplannen, organisatie, financiële zaken en alle andere zaken van Elect B.V. van Elect B.V. is eigendom van Elect B.V.. Medewerkers dienen ervoor te zorgen dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld en mogen dergelijke informatie niet aan derden bekendmaken, tenzij zij hiertoe wettelijk zijn toegestaan ​​en gemachtigd.

 

 1. NALEVING EN TOEZICHT VAN DEZE CODE

 

 • Compliance; De directie van Elect B.V. (de “Directie”) is verantwoordelijk voor het communiceren van de Code aan alle medewerkers. Medewerkers die vragen hebben over, of bepaalde bepalingen van de Code niet begrijpen, worden aangemoedigd om contact op te nemen met de Compliance Officer van Elect B.V.. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor de naleving van de Code.

 

 • Rapporteren; Medewerkers dienen elke overtreding van deze Code, inclusief maar niet beperkt tot overtreding van wet- en regelgeving, wangedrag met betrekking tot boekhouding, strafbare feiten en incidenten van fraude, omkoping, discriminatie of intimidatie, te melden aan de Compliance Officer. Een registratie van alle overtredingen van de Gedragscode en fraude dient te worden gecontroleerd door de Compliance Officer, die jaarlijks rapporteert aan de directie van Elect B.V.

 

 • Geen represailles; Elect B.V. respecteert medewerkers die hun bezorgdheid uiten over ongepast gedrag. We zullen geen represailles nemen of represailles toestaan ​​tegen iemand die te goeder trouw een mogelijke schending van de Code of ander bedrijfsbeleid. Elke vergelding zal worden gezien als een ernstige schending van deze Code, wat kan leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van het dienstverband.

 

 • Bedrijfsbeleid en de wet; Deze Code dekt niet elk beleid, elke wet of regelgeving die van toepassing kan zijn op werknemers. Als een regel in deze Code in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving, hebben dergelijke wet- of regelgeving voorrang voor zover deze restrictiever is dan deze Code.

 

 • Erkenning en bekendmakingen; Alle werknemers zijn verplicht om de principes uiteengezet in deze Code nauwgezet te volgen wanneer zij zaken doen namens Elect B.V..