Algemene voorwaarden - Elect

 

Algemene Voorwaarden

Elect – Elect assembleert en levert hoogwaardige pcb’s, substraten, modulen en complete systemen. Elect heeft de nodige kennis en middelen in huis om zowel proto’s, kleine en middelgrote series te produceren, waarbij de nadruk ligt op kwalitatief hoogwaardige producten. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Elect.

Laatst gewijzigd op: 16 augustus 2023

Artikel 1 – Definities

 • Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • Dienst: alle door Elect aangeboden diensten aan Opdrachtgever die het onderwerp zijn van een Offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling.
 • Elect B.V. (hierna: Elect): opdrachtnemer gevestigd aan Gunnerstraat 14, 7595 KE te Weerselo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08124709.
 • Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 • Offerte: een schriftelijk aanbod van Elect.
 • Opdrachtgever: de rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Elect een Overeenkomst heeft gesloten.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Elect zijn Producten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
 • Partij(en): Elect en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
 • Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
 • Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en interpretatie

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Elect, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Elect heeft aanvaard.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.
 5. Elect is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gaan in 30 kalenderdagen nadat Elect de Opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van de wijzigingen tenzij de Opdrachtgever die als Consument kwalificeert binnen deze 30 kalenderdagen bezwaar maakt tegen de wijziging.
 6. Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van eenieder die door Elect wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Elect aansprakelijk is of kan zijn.
 7. Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Elect. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Elect en derden worden ingeroepen indien Elect deze schriftelijk heeft bekrachtigd.
 8. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Offerte en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Een Offerte door Elect geschiedt geheel vrijblijvend. De in de Offerte opgenomen tarieven, prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Diensten. Wanneer een Offerte een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Offerte vermeld.
 2. Indien een Offerte van Elect (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Elect kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 4. Bij aanvaarding van een vrijblijvende Offerte door Opdrachtgever, behoudt Elect zich het recht voor de Offerte onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 5. Mondelinge toezeggingen verbinden Elect slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Elect zijn bevestigd.
 6. Een samengestelde Offerte verplicht Elect niet tot het verrichten van een gedeelte van de Offerte tegen een overeenkomstig deel van de in de Offerte opgegeven prijs.
 7. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van Elect en het voldoen aan de daarbij door Elect gestelde voorwaarden.
 8. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.
 9. Elect behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedane Offerte niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende en/of gewijzigde voorwaarde(n).
 10. De Dienst zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Elect aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Dienst zijn toegestaan.
 11. Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Elect een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.
 12. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Elect zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start Elect direct met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Elect Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum.
 3. Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door Elect te leveren Producten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Elect aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Elect worden verstrekt.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Elect het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
 6. Elect is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 5 – Duur en einde van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar.
 2. Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds niet opzeggen.
 3. In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Elect uit de opzegging voortvloeien. Elect zal het reeds voltooide werk dan opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Elect te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Elect over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.
 4. Elect mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:
  • Opdrachtgever failliet is verklaard;
  • Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  • De onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.
 5. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6 – Prijs en betaling

 1. Opdrachtgever betaalt Elect het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Elect genoemde prijzen zijn in euro’s. In sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst.
 2. Alle door Elect genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Elect het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Elect gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Elect Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
 6. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 7. Elect kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Elect op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in enige overdracht van eigendom dan wel de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van Elect aan Opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen eigendom van Elect zolang Elect geen volledige betaling van het gehele terzake overeengekomen bedrag heeft ontvangen.

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Elect worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten.

Artikel 9 – Meerwerk

 1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Elect mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Producten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
 5. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Elect zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Elect stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis.
 6. Door Elect genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. Elect behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.
 8. Elect blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Elect, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.

Artikel 10 – Garantie

 1. Elect staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit voortkomende) Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 12 maanden na oplevering wordt opgemerkt en de klacht direct na ontdekking van het gebrek is gemeld en de klacht door Elect gegrond wordt geacht. Elect zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel of vergoeding van het door Opdrachtgever maximaal betaalde bedrag voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.
 3. De garantieverplichting van Elect vervalt in het geval de Opdrachtgever zelf of door een derde wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht/heeft laten verrichten of indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt aangewend of anderszins op ondeskundige wijze is onderhouden of indien er ondeskundig is gehandeld.

Artikel 11 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Elect verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Elect.
 2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Elect en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Elect.
 2. Elect zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Elect kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.
 3. Oplevering van de Overeenkomst ontslaat Elect van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 4. De totale aansprakelijkheid van Elect voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Elect, diens Werknemers of door hem ingeschakelde derden is beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
 • Maximaal het bedrag dat Elect voor de Dienst aan Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake. Indirecte schade wordt in het geheel uitgesloten.
 • Maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Elect in voorkomend geval plus het eigen risico van Elect. Indirecte schade wordt in het geheel uitgesloten.
 1. Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan Elect aansprakelijk zou kunnen worden gesteld vervalt in elk geval na verloop van 24 maanden na de (op)levering van de Dienst door Elect, ongeacht de rechtsgrond van de vordering, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Elect aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
 3. Aansprakelijkheid van Elect jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Elect gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen vier weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Elect meldt.
 5. De aansprakelijkheid van Elect met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Elect onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Elect ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Elect in staat is adequaat te reageren.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Elect voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
 7. De toepassing van artikel 6:271, artikel 6:230 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten

Artikel 14 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten met Elect gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.